Rosja-Polska. Współpraca handlowo-gospodarcza

Po gwałtownym zmniejszeniu dwustronnej wymiany handlowej w wyniku wprowadzonych w 2014 r. przez Unię Europejską sankcji wobec Rosji i kroków odwetowych podjętych przez stronę rosyjską pod koniec 2016 r. rozpoczął się stopniowy wzrost w handlu rosyjsko-polskim, który trwał w latach 2017 – 2018. Natomiast w 2019 r. w relacjach handlowych ponownie odnotowano ujemną dynamikę. Według danych Federalnej Służby Celnej Rosji, w 2019 r. obrót towarowy między Rosją a Polską wyniósł 17,5 mld dolarów USA (eksport rosyjski – 12,4 mld dolarów USA, import z Polski – 5,1 mld dolarów USA) i zmalał w porównaniu z 2018 r. o 19,4%. W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. obrót dwustronny utrzymywał tendencję spadkową i zmniejszył się o 13 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

79,6% rosyjskiego eksportu do Polski składa się z produktów mineralnych. Dominującą pozycje w polskim eksporcie do Rosji zajmują maszyny i urządzenia i produkcja przemysłu chemicznego.

W 2019 r. udział Polski w rosyjskim handlu zagranicznym wyniósł 2,6% (11. miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Rosji). Rosja znajduje się na 3. miejscu wśród importerów Polski (ustępując Niemcom i Chinom) i na 7. – wśród jej eksporterów.